Business Applications Co., Ltd. 8 views

163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 2 ยูนิต ซี ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Something About Company

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปีพุทธศักราช 2536 ด้วยทุน จดทะเบียนมูลค่า 10,000,000.- บาท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการดำเนินธุรกิจประเภทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการที่เรียกว่า “IBM COGNOS” จากบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ เจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ IBM COGNOS ที่เป็นสาขาในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการบริหารเพื่อการตัดสินใจภายในองค์กร จากบริษัทผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อสารสนเทศชั้นนำหลายแห่ง

BAC ดำเนินงานเกี่ยวกับ Technology Solution Provider ด้วยทีมงานที่ประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจด้าน Information Technology และ Business Intelligent Tools ทั้งด้านของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนเป็นอย่างดี รวมทั้งทีมงานคนรุ่นใหม่ที่สนใจศึกษา และติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อการก้าวไปข้างหน้าของ บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) มีอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2554 ทาง BAC เข้าร่วมเป็นสมาชิกบริษัทฯในเครือบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  MFEC Group ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่บริหารงานด้านการให้บริการด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อผนึกกำลังในการสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจไอที สัญชาติไทย ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2015 โดยแต่ละบริษัทในเครือฯ ต่างมีศักยภาพในบริการและประสิทธิภาพในการหาช่องทางและโอกาสเพื่อเข้าถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นมาตรฐาน  ทั้งนี้ บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) พร้อมรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้

BAC เล็งเห็นว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากความรู้และประสบการณ์การทำงานของทีมงานที่มีอยู่เดิมแล้ว BAC เล็งเห็นถึงการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา จึงมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่สามารถให้คำปรึกษาทั้งในด้านแนวคิดในการบริหาร ด้านการพัฒนาและออกแบบระบบงาน การแนะนำวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมการทำงาน และการตรวจสอบ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามความต้องการและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ในปี 2557 ทาง BAC ได้สร้างพันธมิตรเพิ่มเติม โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางด้าน Business Intelligence (BI) คือ ซอฟต์แวร์ MicroStrategy จากบริษัท MicroStrategy Inc. ซอฟต์แวร์ Tableau จาก Tableau Software, Inc. ตามลำดับ อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการบริหารเพื่อการตัดสินใจภายในองค์กร จากบริษัทผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อสารสนเทศชั้นนำหลายแห่ง

ด้วยประสบการณ์การทำงานของทีมงาน และความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัท ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อม และมั่นใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และจัดการ แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี สำหรับการให้บริการสนับสนุน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น และเห็นความสำคัญในการให้บริการสนับสนุน ให้กับลูกค้าตั้งแต่ก่อนการขายจนถึงหลังการขาย โดยได้แบ่งทีมงานออกเป็น 4 ทีม ดังนี้

 1. ทีมงานด้านการตลาด เป็นทีมงานที่คอยประสานงานกับลูกค้า เพื่อเสนอและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนการติดตามงาน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำกลับมาแก้ไข และทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 2. ทีมงานด้านเทคนิค เป็นทีมงานที่พัฒนางานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถรองรับกับงานในอนาคตได้โดยจะประสานงานกับทีมงานด้านการตลาดเพื่อให้คำปรึกษาที่เหมาะสม และการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 3. ทีมงานโครงการ ประกอบด้วยทีมงานเทคนิคและทีมงานประสานงานโครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานที่มีลักษณะเป็น โครงการ ซึ่งมีระยะเวลา และทรัพยากรที่จำกัด โดยใช้วิธีการดำเนินการงานตามแบบ Project Management Methodology เพื่อให้งานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กำหนด
 4. ทีมสนับสนุนหลังการขาย ทีมนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน และแก้ปัญหาโดยเฉพาะในเวลาที่ลูกค้ามีปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่สำนักงานคอยแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ หรือการตอบปัญหาการใช้งานซอฟแวร์ผ่านทาง E-Mail รวมถึงมีหน่วยงานที่คอยศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ (Innovation Team) เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการเฉพาะในประเทศไทย เช่น นำแผนที่ประเทศไทยมาทำรายงานในรูปแบบต่างๆ

 

 • การบริการ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้า และผลิต บริการ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการให้ปรึกษา และ ติดตั้ง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิดและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ บุคคลกรในการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์เครื่องมืออัจฉริยะในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหาร Business Intelligent Tools กว่า 18 ปี

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 300 องค์กร โดยได้รับความวางใจเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่องกับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงรักษาศักยภาพและสรรหาแนวทางเพื่อพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง และรักษาคุณภาพในการเป็นผู้แทนจำหน่าย และบริการหลังการขาย

ด้วยความหลากหลายของความต้องการของลูกค้าในการใช้งานเครื่องมือทางด้าน Business Analytics และเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จึงมองความต้องการและการตอบโจทย์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นในส่วนของกลุ่มซอฟต์แวร์ Business Intelligence ที่ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าจึงมีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ มีด้วยกันทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

 

 1. IBM Cognos
  เป็นเครื่องมือที่จัดกลุ่ม Enterprise Business Intelligence ที่ใช้ดูรายงานทั้งแบบ Fixed และแบบ Ad-hoc การวิเคราะห์ KPI ต่างๆ พร้อมทั้งสามารถต่อยอดในส่วนของการวางแผนงบประมาณ รวมถึงการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ และ Predictive เพื่อดูแนวโน้มและคาดการณ์ผลเพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจในองค์กรนั้นๆ

 

 1. TABLEAU

ด้วยวิสัยทัศน์  “Help people see and understand their Data” Tableau จึง เป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่าเป็น “Self-Service Analytic” เพื่อให้ Business User หรือผู้ใช้งานสามารถทำการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจข้อมูลของตนเองได้ง่ายและรวดเร็ว

 

 

 

 • ประสบการณ์ของบริษัทฯ

 

ทางบริษัทฯ ขอยกเป็นตัวอย่างประสบการณ์และการให้บริการของบริษัทฯ ในส่วนของ Business Analytics Solutions ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าในหน่วยงานต่างๆ โดยพิจารณาจาก ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และนำเสนอ Business Analytics Solution ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งขอยกตัวอย่างกลุ่มลูกค้าดังต่อไปนี้

Business Applications Co., Ltd. has posted 1 job

Business Applications Co., Ltd.

163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 2 ยูนิต ซี ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Full Address 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 2 ยูนิต ซี ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • Tel. +66 2634 3737
 • Contact Person นิภาพร เชื้อพานทอง, สุชีรา โพธิสาร
 • Company Size 1-50 Staff
Connect with us
Contact Us