บริษัท วิสดอม เซ็นเตอร์ จำกัด 44 views

บริษัท วิสดอม เซ็นเตอเลขที่ 77/177 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Something About Company

บริษัท วิสดอม เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการพัฒนาบุคลากรและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

บริษัท วิสดอม เซ็นเตอร์ จำกัด has posted 1 job

บริษัท วิสดอม เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วิสดอม เซ็นเตอเลขที่ 77/177 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Full Address บริษัท วิสดอม เซ็นเตอเลขที่ 77/177 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel. 02 4401790 ต่อ 1
  • Contact Person 0806326952
  • Company Size 1-50 Staff
Connect with us
Contact Us