Job Description

Create an Attractive Job Description

การเขียน Job Description ให้น่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้สมัครนั้นประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 5 ข้อดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่งงาน (Job Title) ชื่อตำแหน่งงานควรเป็นชื่อตำแหน่งที่ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย เช่น Sales Manager, Marketing Director หรือ Factory Manager ควรที่จะหลีกเลี่ยงชื่อตำแหน่งที่กำกวมหรือระดับของตำแหน่งที่ใช้ภายในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น Specialist Level 2.ข้อมูลสำคัญ (Job Summary) Job Summary ควรเป็นประโยคสั้นๆ 3-5 ประโยคเพื่อบอกให้ผู้สมัครรู้ว่าเรากำลังมองหาอะไร แคนดิเดทแบบไหนที่เราต้องการ และที่สำคัญทำไมเราถึงเปิดรับสมัครตำแหน่งนี 3.หน้าที่โดยระเอียด (Responsibility) ในส่วนนี้ไม่ได้มีกฎที่ตายตัวว่า Responsibility ควรมีความยาวเท่าไหร่ แต่ที่สำคัญคือเราควรใส่ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อทำให้เนื้อหากระชับและได้ใจความ ในกรรีที่ตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัครมีหน้าที่ หลากหลายประเภทรวมอยู่ด้วยกัน เราควรแยกให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ถ้าเรากำลังมองหาตำแหน่ง General Manager เราควรแบ่งให้ชัดเจนว่า หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้าง เช่น Sales, Marketing และ HR 4.คุณสมบัติ (Qualifications) ตรงนี้เราก็ควรชัดเจนเช่นกันว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการแคนดิเดทแบบไหน อย่างเช่นในบางบริษัทมีการจำกัดอายุชัดเจนว่าตำแหน่งนี้ ต้องอายุระหว่าง 30-40 ปี

Continue reading